Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych

Studia trwają 3 semestry i są w pełni dostosowane do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1450).

Obejmują zajęcia z grupy B, C i D, tj. przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne w wymiarze min. 180 godzin wykładowo-ćwiczeniowych i 30 godzin praktyki zawodowej, przygotowanie z podstaw dydaktyki wraz z emisją głosu w wymiarze min. 60 godzin oraz przygotowanie dydaktyczne w wymiarze 150 godzin z praktyką zawodową w wymiarze 120 godzin. Realizacja treści programowych, poza praktyką zawodową, jest wspomagana nowoczesną platformą edukacyjną.

Praktyki zawodowe odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245).

Adresatem studiów są absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej kształcenia w zawodach, nieposiadający uprawnień nauczycielskich.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne rozliczenie wszystkich modułów przedmiotowych, w tym praktyki zawodowej, przewidzianych do realizacji programem kształcenia, a tym samym uzyskanie określonych programem efektów uczenia się oraz punktów ECTS. Po spełnieniu tych warunków, absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych w branżowych szkołach I  i II stopnia, technikach, liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych, placówkach doskonalenia nauczycieli, placówkach oświatowo-wychowawczych zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach.

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wymogi ustawowe opisane w art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668). Studia podyplomowe dla nauczycieli umożliwiają uzyskanie kwalifikacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575, z późn. zm.).

INTERNETOWA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE